بازگشت
مشخصات اسب
نام اسب نام مالک
سال تولد جنسیت
نام پدر نام مادر
دهنه مسابقه دهنه درساژ
شماره پاسپورت شماره میکروچیپ
نام کارگر شماره کارگر
کلاس پرش ترتیب
یادداشت